A KEMECSEI ISKOLA BEMUTATÁSA

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

 

 

Küldetésnyilatkozat

 

Mi a Kemecsei Arany János Általános, Alapfokú Művészeti iskola dolgozói, ápoljuk meglévő hagyományainkat, újakat teremtünk, segítjük a gyerekeket az új iránti fogékonyságra.

Minden erőnkkel és tudásunkkal azért dolgozunk, hogy óráinkon és szakköreinken megteremtsük tanulóink testi-lelki fejlődésének egyensúlyát.

A nyitott iskolavezetéssel és a szülőkkel együtt törekszünk az oktató, nevelő munka folyamatosságára, egységére.

 

 

 

„Ne álmodd az életed,

éld az álmaidat!”

Iskolánk története

A 780 éves Kemecse városában írásos feljegyzések tanúskodnak arról, hogy már a református és katolikus egyház írni, olvasni tanította híveit. Amikor a lakosság protestáns hitre tért, az iskola alapítása is megtörtént. Sajnos a parókia 1853 körül leégett, ezért nem állapítható meg, hogy pontosan mikortól folyik szervezett iskolai oktatás. Csak következtetni lehet arra, hogy 1648-ban már volt. Iskolát építettek 1880-1890, 1926-1930 között, valamint 1910-ben és 1928-ban.1929-től 5 tanerős összevont formában, majd 6 osztályos népiskolában folyt az iskoláztatás. 1945-től az államosított iskolában indult a 8 osztályos képzés.

Az 1940-1960-as években tanyasi iskolák is működtek. A Fertőtanyán 40-46 gyerek, a Körmendy tanyán 35-40 gyerek tanult. Az új központi iskola 1969. március 21-től biztosítja a korszerűbb körülményeket, ami 1990-ben és 2003-ban újabb szárnnyal, könyvtárral, majd 8 tantermes szinttel gazdagodott.

Iskolánk 2003. október 18-án vette fel az Arany János nevet.

2006 óta többcélú nevelési-oktatási intézményként működünk. Ellátjuk az alapfokú művészeti nevelés és oktatás feladatait is. Rendelkezünk a zavartalan oktatómunkához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Sajátos arculat

A tantestület jól összeszokott, szakmailag képzett, munkáját szerető kollégákból áll. A tanárok és tanítók a feladatok ellátására felkészültek, érzékenyek a problémákra, meg akarnak felelni az elvárásoknak. Az iskola alapfeladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó nevelést, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.

Tanulóink létszáma 350-400 fő között mozog. Kötelező nyelvünk az angol. Alsó tagozatunk nagy hagyományokkal rendelkező iskolaotthonos formában működött, ami a szülők részéről nagyon keresett volt, ezért döntöttünk az egész napos iskola bevezetéséről. A tanulóink számára tanulószobai foglalkozást biztosítunk. Feladat ellátási kötelezettségünk körébe tartozik a fentieken túlmenően a kiemelt figyelmet igénylő tanulók integrált és önálló osztályokban szervezett oktatása, az alapfokú művészeti nevelés és oktatás. Ezen kívül iskolánkban kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséggondozást, a felzárkóztató foglalkozást.

A városban élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzetéhez igazodva tanórán és tanórán kívül próbáljuk segíteni a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását. Célunk, hogy minél több siker és minél kevesebb kudarcélménnyel, érdeklődő, sokoldalú, egymás iránt toleráns, önmagával szemben igényes egyéniségeket formáljunk.

Iskolánkat a „Kemecsei Gyermekekért” Alapítvány támogatja, hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tárgyi feltételeink javításához.

 

Közösen elfogadott legfontosabb értékek

  • tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése

  • humanizmus, szeretet, elfogadás,

  • becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom,

  • a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára,

  • önfegyelem, önismeret, példamutatás,

  • pontosság, igényesség és kitartás a munkában,

  • a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése,

  • önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete,

  • esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete,

  • derű, humor, mely átsegít a gondokon.

 

 

„Megszülni és felnevelni

létrehozni és nem kívánni,

megalkotni és nem birtokolni.”